****** ارسال فرش به صورت رایگان و پرداخت درب منزل می باشد. ******

  • تراکم فرش

    چطور میتونم تراکم فرش رو حساب کنم؟

  • تراکم به تعداد گره های موجود در یک متر راستای طولی فرش ماشینی می باشد.